Kancho Humberto Trevellin

Sensei Humberto Trevellin
Nishiden Ninpo Kyokai / Kancho Menkyo
Daito Ryu Renshinkan / Menkyo Mokuroku